EurEducation

stichting voor educatieve en historische media

Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid

Stichting Eureducation betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van de informatie op deze website en doet al het nodige om deze website te beveiligen. Stichting Eureducation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Stichting eureducation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken en bekijken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen naar andere websites
Eureducation.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van Eureducation.nl vallen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van eureducation.nl. Stichting Eureducation is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Stichting Eureducation geeft geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Copyright eureducation.nl
Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik.

Ook op de geplaatste foto’s en afbeeldingen is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s en/of afbeeldingen van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door Stichting Eureducation. 

Alle rechten zijn voorbehouden. De gehele inhoud van eureducation.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Stichting Eureducation.

Overig
Stichting Eureducation mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Stichting Eureducation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Categorieen: Uncategorized

Reageren niet meer mogelijk.

About Us

Doelstelling van EurEducation is onder meer: Jongeren in Europa deelgenoot maken van elkaars cultuur en geschiedenis.

Recent Comments